top of page

ייעוץ למממנים ומשקיעים

פלנרג'י מאושרת על-ידי הבנקים בישראל כיועצת בתחום האנרגיה המתחדשת. פלנרג'י מלווה בנקים, קרנות, חברות ביטוח וגופי מימון אחרים בהליך מתן המימון ובמהלכו. 

 

לפלנרג'י ניסיון רב במתן שירותי ניהול, ייעוץ, פיקוח וליווי בפרויקטים הנדסיים מתחומי האנרגיה המתחדשת, בהספק מצטבר של למעלה מ-500 מגה-וואט. לפלנרג'י מומחיות בפרויקטים באנרגיה סולארית פוטו-וולטאית (PV), אנרגיית סולאר-תרמל (STE), אנרגיית רוח ואנרגיה מפסולת (ביוגז).

לעובדי פלנרג'י ניסיון רב בעבודה מול הרשויות השונות ומול חברת החשמל והם בקיאים בכל הקשור להסדרות רשות החשמל.

 

בין השירותים המוצעים:

  • בחינה של הבנקביליות של רכיבי ציוד, אישור מפרטים ותכולות עבודה.

  • בחינה של היכולות והבנקביליות של קבלני ביצוע והקמה ונותני שירותים אחרים.

  • ייעוץ וליווי הגוף המממן לפני ובמהלך הפרויקט, ופיקוח על עבודות ההקמה בפועל.

  • מעקב אחר עמידה באבני דרך ושחרור תשלומים לקבלנים.

  • בחינה טכנית ואישור תקינות ההתקנה של מתקני הייצור, כתנאי למתן המימון.

  • ביצוע סקרי היתכנות טכניים וכלכליים להבנת הפוטנציאל הכלכלי שבפרויקט.

 

bottom of page