top of page

ליווי וניהול פרויקטים

כל פרויקט להקמת מתקן לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת משלב דיסציפלינות ממספר תחומים, ביניהם טכנולוגיים, תפעוליים, פיננסיים ורגולטוריים-סטטוטוריים. לפיכך יזם המבקש להקים מתקן ייצור חשמל צריך יועץ מומחה שילווה אותו בתהליך ושיבטיח את האינטרס של היזם אל מול קבלן ההקמה של הפרויקט.

לפלנרג'י יועצים-מהנדסים מומחים ומנוסים בתחום האנרגיה המתחדשת ואנו מציעים מגוון שירותים ליזמי פרויקטים, ביניהם ייעוץ, ניהול פרויקטים ופיקוח על עבודות ההקמה ועל ביצועי הקבלן. לפלנרג'י ניסיון רב במתן שירותי ניהול, ייעוץ, פיקוח וליווי בפרויקטים הנדסיים מתחומי האנרגיה המתחדשת, בהספק מצטבר של למעלה מ-500 מגה-וואט.

לפלנרג'י מומחיות בפרויקטים באנרגיה סולארית פוטו-וולטאית (PV), אנרגיית סולאר-תרמל (STE), אנרגיית רוח ואנרגיה מפסולת (ביוגז). לעובדי פלנרג'י ניסיון רב בעבודה מול הרשויות השונות ומול חברת החשמל והם בקיאים בכל הקשור להסדרות רשות החשמל.

פלנרג'י מאושרת כיועצת טכנו-כלכלית בתחום האנרגיה המתחדשת מטעם הבנקים בישראל והיא משמשת בין השאר כיועצת הבית של החברות סופרגז וסאנפלאואר. בנוסף משמשת פלנרג'י כיועצת וכנציגה המקומית של חברות הנדסה זרות בינ"ל הפועלות בישראל דוגמת Fichtner GmbH, Pöyry PLC, ו- Lahmeyer International GmbH.

 

בין השירותים המוצעים:

  • ייעוץ וליווי היזם בכל שלבי הפיתוח, ההקמה והתחזוקה של הפרויקט.

  • ביצוע סקרי היתכנות טכניים וכלכליים להבנת הפוטנציאל הכלכלי שבפרויקט.

  • עריכת והוצאת מכרזים לבחירת קבלן ההקמה, השוואת הצעות הקבלנים ומו"מ עם הקבלנים.

  • עריכת מפרטים טכניים מתאימים לפרויקט והגדרת תכולות שירותים לעבודת הקבלן.

  • ליווי שלב סגירת ההסכמים מול הקבלן והגדרת הנושאים והנספחים הטכניים שבהסכמים.

  • בחינת התכנון שבוצע למתקן - תכנון נכון ואופטימאלי והתאמה לתנאי אתר ההקמה הספציפיים.

  • פיקוח ברמות שונות (עליון/שבועי/יומיומי) באתר ההקמה באמצעות המהנדסים שלנו.

  • ניהול מלא של הפרויקט, לרבות בחירת הקבלן, סגירת הסכמים ופיקוח על עבודות הקמה באתר.

  • ליווי הליך השגת ההיתרים והאישורים הנחוצים לפרויקט.

  • סיוע בעבודה מול הגוף המממן עד להגעה לסגירה כספית.

bottom of page